Skylight

Inlägg publicerade under kategorin Nyheter

Av Sandra - 6 februari 2014 19:34

30 procent. Så mycket skulle självmorden minska under pågående vård­kontakt.

Det var målet för regeringens stora psykiatrisatsning 2007-2011.

Men regeringen misslyckades. Självmorden minskade inte

Alla vårdgivare måste ­sedan 2006 Lex Maria-­anmäla alla självmord, som skett i samband med vård eller inom fyra veckor ­efter vårdkontakt.

Aftonbladet har berättat om Kenny Svensson, 21, ­Melinda, 16, och Ellinore Ölmerud-Jonasson, 19, som alla dog i självmord – trots att de på olika sätt desperat hade sökt hjälp i vården kort tid före självmordet.

Kenny, Melinda och Ellinore var tre av dem som varje år tar sitt liv i nära anslutning till vården.

Detta ville regeringen ändra på. Självmorden skulle minska.

Det skulle ske ­genom den stora psykiatrisatsningen.

Satsade inte specifikt

Så när regeringen sjö­satte psykiatrisatsningen 2007–2011 var det konkreta målet: Att självmorden under ­pågående vårdkontakt ­skulle minska med 30 procent.

Genom ökad tillgänglighet, aktivt patientsäkerhetsarbete och tillsyn.

Men självmorden minskade bara marginellt. Det visar Statskontorets slutrapport från 2012.

– Vi bedömer att målet nåtts i liten utsträckning. Vi har inte kunnat se någon skillnad mellan 2006 och 2010, säger utredaren ­Ulrika Strid på Statskontoret.

  2006 hade 38 procent – 457 personer – av dem som tog sitt liv haft kontakt med vården inom fyra veckor ­före självmordet.

 Fyra år senare – 2010 – var siffran 40 procent. ­Totalt 451 personer.

 

Varför misslyckades ­regeringen med sitt mål att minska självmorden?

– För att man inte hade satsat några medel på ­specifika projekt med ­syftet att minska självmorden under pågående ­vårdkontakt, ­säger Ulrika Strid.

Har det skett några förbättringar över huvudtaget?

– Patientsäkerhetsarbetet har enligt vår utvärdering förbättrats när det gäller självmordsriskbedömningarna. Det har gått från ­ganska stora brister till bra eller i vissa fall mycket bra bedömningar, säger hon.

Två rapporter från Socialstyrelsen från 2010 respektive 2013 bekräftar bristerna i vården av självmordsnära patienter.

Felbedömningar

2010 granskade Socialstyrelsen alla Lex Maria-­anmälda självmord som ­begåtts 2006–2008  i anslutning till vårdkontakt. Det rörde sig om 992 patienter, varav 31 var inneliggande för tvångsvård.

 Var femte patient vårdades i sluten­vården.

 75 patienter tog sitt liv inne på vårdavdelningen och 14 på annan plats på sjukhuset.

 I hälften av fallen saknades riskbedömningar för självmord.

 Bara sju procent hade fått en strukturerad risk­bedömning.

 Självmordsrisken hade felbedömts hos nästan alla. Endast 14 patienter hade ­bedömts ha hög självmordsrisk.

Brister i över hälften

Socialstyrelsens granskning visade att det i 62 ­procent av fallen fanns ­systembrister i vården och att olika faktorer i vården kunde kopplas till själv­morden.

Enligt Social­styrelsen visar detta hur svårt området är och hur viktigt det är att kunskaperna om självmordsriskbedömningar ökar inom vården.

Blev det bättre sedan?

I Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport av hälso- och sjukvården från 2013 granskades alla självmord som anmälts av psykiatrin enligt Lex Maria under 2012.

Totalt 373 självmord.

Socialstyrelsen identifierade totalt 517 brister.

I 74 fall fanns beslut med krav på åtgärder och återrapportering.

Dåliga på rutiner

Kritiken mot vården är stort sett densamma som ­tidigare.

 Brister i journalföringen (i 28 procent av fallen)

 Strukturerade bedömningar för självmordsrisk saknas (26 procent)

 Psykiatrin följer sina egna rutiner dåligt, som vårdprogram för suicid­nära patienter (20 procent).

Socialstyrelsen betonar i sin tillsynsrapport hur oerhört viktigt det är för ­patientsäkerheten att vårdgivarna gör systematiska självmordsriskbedömningar, att dessa journalförs samt att vårdplaner upp­rättas.

Källa

ANNONS
Av Sandra - 5 februari 2014 21:47

En ny riskgrupp för ­psykisk ohälsa och självmordsbeteende har identifierats bland högstadieelever:

Den kallas ”den osynliga gruppen”.

– Varken föräldrar eller lärare märker att de mår dåligt, eftersom de inte ställer till problem, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi.

I högriskgruppen är skolungdomarna utåtagerande, har stora problem med beteendestörningar, hyperaktivitet, självskadebeteende, fyllor, drogmissbruk och högre andel självmordsförsök. Därför märks de.

Medan varken lärare eller föräldrar uppmärksammar att ungdomarna i den ”osynliga” riskgruppen mår psykiskt dåligt.

Dessa elever har hög andel depressioner, ångest, självmordstankar och självmordsförsök. Men de ber inte om hjälp, är inte till besvär och stör ingen.

Sover för lite

I ”den osynliga gruppen” ingick nästan var tredje elev – 29 procent – i högriskgruppen 13 procent och

i lågriskgruppen 58 procent.

Det avslöjar nu en helt ny – och ännu opublicerad – studie som Aftonbladet fått ta del av: Den omfattande europeiska SEYLE-studien med 12 400 högstadieelever (12-16 år) i 179 skolor i elva EU-länder (ej Sverige) 2009-2011.

Tre ohälsosamma beteenden utmärker ”osynliga gruppen”.

 De sover för lite – sex timmar eller mindre – och lider av sömnbrist.

 De lägger sig sent, ofta på natten.

 De rör sig för lite – och motionerar mindre än en gång i veckan.

 De spenderar minst fem timmar per dygn framför tv:n och datorn (utöver skolarbetet).

”Har mycket ångest”

– Många ungdomar hade ohälsosamma livsstilar. Men de ”osynliga” ungdomarna hade i ovanligt stor utsträckning det här beteendet som inte deras kamrater hade. De åt också ­sämre och var soffpotatisar, säger Danuta Wasserman, chef för NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och ­prevention av psykisk ohälsa.

– Vi tror att det är för att man mår dåligt som man hamnar där, för att de har så mycket ångest. Dessa beteenden borde föräldrarna uppmärksamma.

Riskbeteendena förekom oftare hos killar än tjejer och ökade med åldern. Hos flickorna var det vanligare med sömnbrist, fysisk inaktivitet och psykiska emotionella symptom, som depression, oro och självmordstankar – och hos pojkarna drogmissbruk samt högt alkoholintag.

Uppmaningen: sov mer

Danuta Wasserman hoppas nu att de ”osynliga” eleverna ska uppmärksammas av föräldrar, lärare och vården.  Hon uppmanar även ungdomar att sova mer, motionera mer och minska skärmtiden.

– En hälsosam livsstil är väldigt skyddande mot psykisk ohälsa, som att umgås med kompisar, motionera och ägna sig åt fritidsaktiviteter. Att man har bra sömn, bra matvanor och motionerar motverkar depression, säger hon.

Den nya studien är accepterad för publicering i the Journal of World Psychiatry.

Källa

ANNONS
Av Sandra - 5 februari 2014 21:41

Hälften av föräldrarna till barn under 20 år som tagit sitt liv visste inte att barnet mått dåligt.

Efteråt kände nästan alla – 84 procent – skuld för att de inte kunnat hjälpa sitt barn, visar en ny studie.

I studien deltog 116 föräldrar med barn i åldern 13–40 som tog sitt liv 2008–2010. Studien från NASP 2013 rör föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord.

 Bara varannan förälder till barn under 20 år visste att barnet hade mått dåligt. I åldern 20–30 var det 39 procent.

 Endast var fjärde förälder kände till att barnet haft självmordstankar.

 42 procent av totalt 93 föräldrar - med barn under 26 år - uppgav att barnet hade gjort ett eller flera självmordsförsök tidigare.

 Och bara hälften av föräldrarna - med barn under 20 år - uppgav att barnet haft kontakt med sjukvården tidigare.

Varför berättar inte barnen?

– De vill inte belasta sina föräldrar, inte oroa dem. De tänker ”det här borde jag klara själv”. Man kanske är rädd för att inte bli tagen på allvar eller att man hamnat i en situation som man tycker att man själv försatt sig i. Många barn tänker ”Jag som har det så bra ska väl inte må så här dåligt”, säger läkaren och forskaren Ludmilla Rosengren.

– Om man är deprimerad ingår självanklagelser. Att man tycker att man är värdelös, en belastning för andra och att framtiden är hopplös.

Ludmilla Rosengren miste själv sin 14-åriga dotter i självmord för fem år sedan. 

Källa

Av Sandra - 4 februari 2014 21:45

Dubbelt så många unga kvinnor som unga män försöker att ta sitt liv

När livet ska spira – i åldern 15–24 – då är självmordsförsök vanligast.

Värst drabbade är unga kvinnor.

– Det beror på att depression hos unga inte upptäcks i tid. Unga får inte behandling i samma utsträckning som andra, säger ­Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi.

Aftonbladet granskar i dag självmordsförsöken. Vi har tagit fram specialstatistik för tioårsperioden 2003–2012 med hjälp av NASP, Nationellt centrum för suicid­forskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet. Statistiken avser dem som vårdats för självmordsförsök i slutenvården. Statistiken för 2012 är helt ny.

 2012 försökte 9 317 personer ta sitt liv i Sverige.

 Av dem var 2 899 barn och ungdomar under 25 år.

 Nära var tredje person som försökte ta sitt liv var alltså yngre än 25 år.

Stort mörkertal

Men mörkertalet är stort. Nästan hälften av dem som försökt ta livet av sig kommer inte till sjukhus.

Sedan 1997 ökar självmordsförsöken i Sverige.

Allra mest ökar de bland ungdomar 15–24 år - som också har högst andel självmordsförsök i befolkningen.

– Ungdomar mellan 15 och 24 år har högst självmordsförsökstal av alla, säger Gergö Hadlaczky, forskare och biträdande chef på NASP.

Självmordsförsök är dubbelt så vanligt i ungdomsgruppen – som i hela befolkningen.

 2012 försökte 215 av 100 000 ungdomar ta sitt liv, jämfört med siffran 115 i hela befolkningen (15 år och äldre).

 Det är en ökning från 200 självmordsförsök per 100 000 ungdomar år 2003.

 Av dem som försökte ta sitt liv 2012 var 233 yngre än 15 år.

– Det är en oroande mängd barn som mår så dåligt att det vill ta sitt liv. Det handlar om ett så pass stort och svårt lidande att man tänker, att nu orkar jag inte leva längre, säger Gergö Hadlaczky.

”Ökad psykisk ohälsa”

Sju procent av alla samtal från barn till BRIS 2012 handlade om självmord och självmordstankar.

Varför är självmordsförsök vanligare bland ungdomar än i övriga befolkningen?

– Det kan förmodligen bero på den ökade psykiska ohälsan, säger Gergö Hadlaczky.

– Jag tror det beror på att depression hos unga inte upptäcks i tid. Vid ett självmordsförsök har det gått för långt. Unga får inte behandling i samma utsträckning, som andra, säger Danuta Wasserman, chef på NASP.

SPES - Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd – tar dagligen emot samtal från oroliga föräldrar.

– Vi ser ju verkligenheten. Föräldrarna undrar var de kan få hjälp för sina barn. Många skrivs ut efter ett självmordsförsök och blir utkastade till ingenting. Barnen känner att ”alla struntar i mig, det är ingen som bryr sig”. Situationen är väldigt allvarlig i dag, säger Pirjo Stråte, vice ordförande i SPES.

– De som behandlas illa av vården är ju de som kommer till oss. Och idag ska man inte vara sjuk över helgen för det finns inte personal, utan patienterna skickas hem. Men suicidaliteten försvinner inte över en natt, säger hon.

Vanligast bland unga kvinnor

I går kunde vi berätta att fler män dör i självmord, än kvinnor.

Ändå försöker fler kvinnor ta livet av sig.

2012 försökte 3 843 män och 5 474 kvinnor att ta sitt liv.

Att fler män dör i självmord beror enligt experterna på att män väljer mer drastiska självmordsmetoder. De hänger sig i högre grad medan kvinnor förgiftar sig.

Unga kvinnor i åldern 15–24 är hårdats drabbade av självmordsförsök. Det är dubbelt så vanligt bland unga kvinnor som bland unga män. Och tre gånger vanligare än i hela befolkningen.

 2012 försökte 1 770 av dem ta sitt liv. Det var nästan vart femte självmordsförsök i Sverige det året. Bland män i samma ålder var antalet 896.

Enligt experterna beror det sannolikt på den psykiska ohälsan, som är högre bland unga kvinnor.

Eftersom självmordsförsök är den starkaste riskfaktorn för framtida självmord, så kan självmorden komma att öka framöver om vi inte lyckas få ner självmordsförsöken.

– Därför är det viktigt att satsa på preventiva program för unga, säger Danuta Wasserman.

”Stigmatiserande”

Av dem som vårdats på sjukhus för självmordsförsök dör 10-15 procent senare i självmord. De flesta inom ett år efter första försöket. Självmordsrisken kan kvarstå i flera decennier efter självmordsförsöket.

– Självmordsförsök är en traumatisk upplevelse. Det kan vara stigmatiserande, säger Gergö Hadlaczky.

De med hög avsikt löper högre risk att dö i självmord.

– Om man överlever ett sådant välplanerat, allvarligt självmordsförsök, då är risken ökad att man senare tar sitt liv, säger Jussi Jokinen, psykiater och suicidforskare vid Karolinska institutet.

En svårighet bland ungdomar under 18 år som behöver vård för psykisk ohälsa kan ibland vara frågan om föräldrarnas inblandning, menar Gergö Hadlaczky. Det är av yttersta vikt att föräldrar är involverade, men det kan också göra att barnet drar sig för att söka hjälp,

– Barnet kanske inte vågar be om hjälp om föräldrarna kopplas in. Följden av att man inte söker hjälp kan bli ett självmordsförsök, för att livet inte känns värt att leva, säger han.

Källa

Av Sandra - 2 februari 2014 19:40


Ari-Pekka Liukkonen, 24, har brutit ny mark.

Han har som förste finske idrottare kommit ut som gay.

– Äntligen kan jag vara mig själv, säger simmaren.

Simmaren Ari-Pekka Liukkonen tävlade i 50 meter fristil i sommar-OS i London och innehar också det finska rekordet på distansen med tiden 22,22.

Under hela sin karriär har 24-åringen burit på en hemlighet.

”Fått stort stöd”

Nu väljer Liukkonen att som förste finske toppidrottare någonsin komma ut som homosexuell.

– För en månad sedan berättade jag om det för mina föräldrar. Jag ringde min mamma och bad henne berätta om det för min pappa. Om vi hade varit på samma ort skulle jag har berättat om det ansikte mot ansikte. Jag ville berätta det för mina föräldrar innan jag gick ut med det officiellt. Jag har fått stort stöd av min familj, säger han enligt finska Yle Sporten.

Vill skapa debatt inför OS

Liukkonen berättar att han väljer att komma ut nu för att skapa en diskussion inför OS i Sotji som börjar om en vecka.

– Jag tycker det är sorgligt att lagarna om homosexualitet i Ryssland begränsar ungas och andras mänskliga rättigheter, säger han.

Det var i tv-programmet Urheiluviikonloppu som Liukkonen valde att komma ut. För honom är det inget märkvärdigt.

– Jag vill betona att det här inte förändra mig som människa och jag är fortfarande samma Ari-Pekka som vill simma 50 meter frisim och en dag slå världsrekord. Jag vill vinna OS-guld på världsrekordtid, säger han.

Källa1 Källa2

Av Sandra - 23 januari 2014 18:24

Den 19-åriga popstjärnan stoppades i Miami Beach på torsdagen omkringkörandes misstänkt alkoholpåverkad i en hyrd Lamborghini. Klockan var då runt fyra på morgonen. Justin Bieber ska tillsammans med vänner ha kört ett ”street race” och lät enligt Miami Harald blockera trafiken på en hel gata.

En poliskälla säger till tidningen att Bieber svor ordentligt i samband med gripandet, erkände att han hade druckit en öl, var påverkad av antidepressiva mediciner och hade rökt marijuana hela dagen.

”Gjorde motstånd”

Raymond Martinez, polischef i Miami Beach, säger till Miami Herald att Justin Bieber, 19, visade tydliga tecken på att vara påverkad. Han testades på plats och greps misstänkt för rattfylleri. Även polisens senare tester ska enligt uppgift gett positiva utslag.

– Han visade symptom på att vara under alkohol- eller narkotikapåverkan vid gripandet, säger han.

Martinez berättade även att det tog ett tag att komma ikapp Bieber med sällskap efter att en polispatrull hört ljud från street racet. Bilarna körde då långt över hastighetsgränsen.

– Bieber var labil. Han hade händerna i fickorna och vägrade att ta ut dem. Därför greps han även för motstånd. Han saknade även ett giltigt körkort, säger han.

Enligt TMZ hade Justin Bieber en medpassagerare i bilen – modellen Chantele Jeffries.

Förs till polisstationen

Justin Bibers Lamborghini stoppades tillsammans med en röd Ferrari. Enligt TMZ är föraren i den bilen Khalil Sharief, mer känd som rapparen ”Khalil”. Under natten twittrade han:

”Miami nights ridin thru yo city in that hot wheel”. Även Khalil Sharief är nu misstänkt för rattfylleri, och förs tillsammans med Bieber till Miami-Dade-fängelset, skriver NBC. Där får de lämna fingeravtryck och fotograferas (mugshots).

Florida har stränga straff för rattfylleri. Brottet kan leda till dryga böter och fängelse. För förare under 21 år går gränsen för rattfylleri vid 0,2 promille. Omyndiga personer som kör alkohol- eller narkotikapåverkade får även körkortet indraget i minst sex månader.

Källa #justinbieber

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 18 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text:

Racing Extinction 

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se