Skylight

Alla inlägg under mars 2013

Av Sandra - 8 mars 2013 16:25

Dom flesta reklamer är jobbiga eller irriterande men nu tänkte jag visa min favorit reklam.


ANNONS
Av Sandra - 8 mars 2013 13:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un­der 2012 ploc­ka­de pols­ka och li­tau­is­ka fis­ka­re upp in­te mind­re än 22 ton med för­lo­ra­de fis­ke­nät från Ös­ter­sjön. Den to­ta­la läng­den på de här nä­ten upp­går till cir­ka 135 kilo­me­ter – vil­ket un­ge­fär skul­le mot­sva­ra av­stån­det från Stock­holm till Norr­kö­ping.

Det­ta fram­går av ett press­med­de­lan­de från stif­tel­sen Bal­ticSe­a2020 som fi­nan­si­e­rat ”Ren­sa spök­nät i Ös­ter­sjön”, ett pro­jekt som leds av WWF Po­len i sam­ar­be­te med Na­tur­skydds­för­e­ning­en i Li­tau­en.

Ty­värr är de upp­hit­ta­de nä­ten dock ba­ra en li­ten del av al­la nät som för­lo­ras och blir kvar i ha­vet.

– Var­je år för­lo­ras från 5 500 till 10 000 nät i Ös­ter­sjön. Det­ta in­ne­bär to­talt 52 till 95 ton fis­ke­nät, sä­ger Pi­otr Prędki från WWF Po­len, i press­med­de­lan­det.

En­ligt BaltcSe­a2020 så in­ne­bär de för­lo­ra­de fis­ke­nä­ten ett stort mil­jöpro­blem. De så kal­la­de spök­nä­ten fort­sät­ter näm­li­gen att fånga fis­kar, fåg­lar och ma­ri­na dägg­djur un­der många år.

Mer in­for­ma­tion om pro­jek­tet finns här.

Djur · Natur
ANNONS
Av Sandra - 8 mars 2013 13:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti­di­ga­re har SMB bland an­nat rap­por­te­rat om Af­ri­kas ho­ta­de nos­hör­ning­ar, men nu kom­mer siff­ror som pe­kar på ett ökat hot även mot le­jon. En­ligt stu­di­en har le­jon­po­pu­la­tio­nen mins­kat med minst 68% de se­nas­te 50 åren, från 100.000 till max 35.000

africa-21662_640An­led­ning­ar­na till minsk­ning­en sägs be­ro på mins­kad mat­till­gång, mins­kat ut­rym­me och kon­flik­ter med män­ni­skan. När till­gång­en till fö­da mins­kat har en av des­sa kon­flik­ter har be­stått i att le­jo­nen gett sig på bo­skap, vil­ket bland an­nat har lett att män­ni­skor har ut­plå­nat le­jon­stam­mar ge­nom att för­gif­ta de­ras by­ten. Ett an­nat hot mot le­jo­nen har va­rit jak­ten, där jä­ga­re gär­na dö­dar han­nar med sto­ra ma­nar vil­ket kan läm­na res­ten av floc­ken ut­an skydd.

Ett ny­li­gen upp­kom­met pro­blem är att le­jon nu­mer kan dö­das för att an­vän­das i asi­a­tisk me­di­cin. När tig­rar­na nu blir fär­re och för­re, men såfå som 3200 kvar, har tjuvjä­ga­re vänt sig till le­jo­nen och ut­sät­ter dem för ett nytt hot som kan es­ka­le­ra.

Av Sandra - 8 mars 2013 13:29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

För­ra året star­ta­de #plast­ri­ot, en kam­panj för att spri­da kun­skap om det enor­ma pro­blem som plast ut­gör för mil­jön, ha­ven, dju­ren och för män­ni­skors häl­sa, men ock­så en kam­panj med syf­te att upp­märk­sam­ma kon­su­men­ter på ty­pis­ka ”plast­fäl­lor” i vår var­dag som lätt går att und­vi­ka.

Su­permil­jö­blog­gen har frå­gat oce­a­no­gra­fen Da­ni­el Hans­son och jour­na­lis­ten och blog­ga­ren Tan­ja Dy­redand, de två som lig­ger bakom kam­pan­jen, vil­ka de­ras bäs­ta tips är till al­la som vill mins­ka sin onö­di­ga plas­tan­vänd­ning men som in­te rik­tigt vet hur.

Vi frå­ga­de ef­ter fem tips. Vi fick el­va!

1. Köp di­gi­tal un­der­håll­ning.
En CD/Blu­Ray-ski­va med för­pack­ning är näs­tan 100 pro­cent plast. Ge­nom att kö­pa mu­si­ken el­ler fil­men di­gi­talt mins­kar be­ho­vet att till­ver­ka ny plast till den­na typ av för­pack­ning­ar.

2. Väd­ra din flee­ce­trö­ja.
Flee­cetrö­jor är myc­ket po­pu­lä­ra och an­ses av många va­ra mil­jö­vän­li­ga ef­tersom de of­ta be­står av åter­vun­na PET-flas­kor. Pro­ble­met är att trö­jor­na släp­per ifrån sig myc­ket sto­ra mäng­der mikro­plas­ter när de tvät­tas. Så länge flee­ce­trö­jan in­te är syn­ligt smut­sig räc­ker det of­tast att ba­ra hänga den på väd­ring någ­ra da­gar, så är den som ny och fräsch igen.

3. Und­vik smink med glit­ter.
Många skön­hets­pro­duk­ter in­ne­hål­ler glit­ter. I näs­tan al­la till­fäl­len är det små plast­bi­tar som ger glit­te­ref­fek­ten. Un­der­sök in­ne­hålls­fö­re­teck­ning­en. Ser du för­kort­ning­en PE el­ler or­det po­ly­et­hy­le­ne är det plast i smin­ket. Köp in­te! Sam­ma tips kan ock­så an­vän­das till ex­fo­li­e­ran­de krä­mer och an­sikts­mas­ker.

4. Fast tvål fram­för fly­tan­de.
Fly­tan­de tvål kom­mer of­tast i plast­för­pack­ning­ar, som se­dan slängs. Ge­nom att an­vän­da en fast tvål, bå­de till hän­der och krop­pen i duschen, mins­kar du plast­be­ho­vet.

5. Köp So­dastrea­mer.
Ur­säk­ta re­kla­men, men med en so­dastrea­mer hem­ma slip­per du bä­ra hem ki­lo­vis tunga plast­flas­kor med vat­ten. In­ve­ste­ra i en kol­sy­re­ma­skin och bra flas­kor till den så spa­rar du bå­de peng­ar och mins­kar din en­gångs­plas­tan­vänd­ning.

6. Slu­ta rö­ka.
Ci­ga­ret­tens fil­ter är del­vist ett plast­ma­te­ri­al. Att där­för slänga fim­pen på mar­ken är rent ut sagt kor­kat. Sve­ri­ge vo­re så myc­ket bätt­re ut­an de cir­ka en mil­jard fim­par som folk släng­er på ga­tor och torg i lan­det var­je år. In­te nog med det, fim­par, plast­fil­men runt pa­ke­ten och själ­va to­bakspa­ke­ten ut­gör cir­ka hälf­ten av allt skräp i svens­ka stä­der.

7. An­vänd tänd­stic­kor.
Om du nu ab­so­lut mås­te rö­ka, gör då tjäns­ten att an­vän­da tänd­stic­kor istäl­let för små plast­tän­da­re. Tom­ma tän­da­re är bland det van­li­gas­te fö­re­mål som hit­tas på strän­der runt om i värl­den.

8. Stä­da med bak­pul­ver och vi­nä­ger.
Med oli­ka kom­bi­na­tio­ner av bak­pul­ver och vi­nä­ger kan man mer el­ler mind­re er­sät­ta al­la de ke­mis­ka ren­gö­rings­me­del som finns i vå­ra hem. För­u­tom att man slip­per plast­flas­kor­na blir det ock­så bil­li­ga­re och mind­re gif­tigt.

9. Och det van­li­ga, som al­la hört hund­ra­tals gång­er – minst!
In­ve­ste­ra i en rik­tigt bra åter­an­vänd­nings­bar på­se att an­vän­da till in­hand­lan­de. An­vänd in­te en­gångs­be­stick el­ler mug­gar/glas. Sor­te­ra plast­för­pack­ning­ar. Åter­vinn!

10. Släng in­te plast i na­tu­ren – det mest ef­fek­ti­va tip­set.
Visst lå­ter det märk­ligt att be­hö­va ha med en så­dan här punkt på lis­tan. Al­la vet väl att man in­te skall slänga skräp på mar­ken, el­ler? Up­pen­bar­li­gen in­te, an­nars ha­de ned­skräp­ning­en på vå­ra ga­tor, torg, na­tur och hav in­te va­rit så stor. Så länge folk in­te lär sig att slänga sitt skräp och plast i pap­pers­kor­gen be­hö­ver vi upp­re­pa det­ta tips.

11. Be­rät­ta för and­ra!
Un­derskat­ta in­te kraf­ten i att be­rät­ta för di­na nä­ra och kä­ra om plast­ned­skräp­ning­en och hur man kan dra sitt strå till stac­ken för en bätt­re mil­jö. Ju fler som mins­kar sin plas­tan­vänd­ning, åter­vin­ner plas­ten rätt och slu­tar skrä­pa ner, desto bätt­re mil­jö får vi och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Mer in­for­ma­tion om kam­pan­jen och om plas­tens mil­jöpå­ver­kan kan du hit­ta på plastriot.se

Av Sandra - 6 mars 2013 17:40

Många har väl en drömfångare över sängen eller åtminstone sett en hos någon annan. 
Man använder drömfångaren för att sila bort mardrömmar. De dåliga drömmarna sägs fastna i nätet och försvinna i och med dagsljuset. Medan de bra drömmarna går genom nätet och följer fjädrarna ner till den sovande.

Nästan alla kulturer har lagt stor vikt vid drömmars betydelse. Inte så märkligt.
Nätet i drömfångaren står för universums ordning och skapelse. Alltså inte bara för drömmar.
Den är också sammankopplad med respekt, kärlek och heder för det levande.

Enligt en gammal legend så var en man uppe på ett högt berg när han fick träffa läraren i visdom, Iktomi, som tagit formen av en spindel. 
(Lärare i visdom. Trevligt jobb) 
Medan spindeln berättade visa saker för honom så gjorde den ett nät som den gav honom och sa: ”Se, nätet är en perfekt cirkel men det finns ett hål i mitten av cirkeln. Använd nätet för att hjälpa dig själv och ditt folk att nå era mål och utnyttja era idéer, drömmar och visioner. Om ni tror på den stora anden, så kommer nätet att fånga din goda idéer – och de dåliga går genom hålet.”

Alltså så är drömfångare bra till mer än att bli av med mardrömmar.

Källa

Hur man gör en drömfångare:

Någonting att göra själva cirkeln av, tex ett armband eller en vanlig gren som går att böja, sax, någon typ av tråd/garn, mockatråd och fjädrar och pärlor.
1. Forma din gren till en cirkel och bind ihop ändrarna hårt med det snöre som drömfångaren ska hänga i.
2. Vira mockatråden runt hela cirkeln så att träet täcks.
4. Knyt garnet till ett nät så som dessa instruktioner visar.
5. Dekorera med pärlor och fjädrar!
Bilder på drömfångare:
Av Sandra - 6 mars 2013 17:14

Shetlandsponny, VideoExtra, Video, Michael JacksonVideo, VideoExtra, Michael Jackson, ShetlandsponnyMichael Jackson, VideoExtra, Video, ShetlandsponnyShetlandsponny, Video, Michael Jackson, VideoExtraShetlandsponny, VideoExtra, Video, Michael JacksonVideoExtra, Shetlandsponny, Michael Jackson, VideoVideo, Michael Jackson, VideoExtra, ShetlandsponnyMichael Jackson, VideoExtra, Shetlandsponny, Video

Shetlandsponnyn Socks gör supersuccé med dansstegen som skulle göra självaste Michael Jackson avundsjuk. 


Youtube har fått sin nästa stora stjärna. Shetlandsponnyn Socks har dansat sig in i miljontals personers hem och succén ser inte ut att ta slut.

Socks är med i en reklamfilm för brittiska Tre.

I videon syns hästen försöka imponera på sina hästkompisar med danssteg som skulle göra kungen av pop avundsjuk. 

– Socks älskar uppmärksamheten och jag tror det är därför han valdes ut att ha huvudrollen i reklamfilmen, säger Mari Williamson, som äger succéhästen, skriver The Mirror.

Se den dansande hästen här:

Källa

Djur · Udda
Av Sandra - 6 mars 2013 17:10

VideoExtra, Simma, Hajar, VithajHajar, Simma, Vithaj, VideoExtraSimma, Hajar, Vithaj, VideoExtraVideoExtra, Simma, Vithaj, HajarVithaj, Hajar, VideoExtra, Simma 

Ocean Ramsey gör något som många drömmer mardrömmar om. Hon simmar med vithajar. 

– Jag vill visa att de inte är så farliga som Hollywoodfilmer ger sken av, säger hon. Ett riskabelt jobb, men väl värt. Det menar fridykarenOcean Ramsey som har simmat med en fem meter stor vithaj ute på det öppna havet.

– Tanken var att hitta några vithajar och filma dem i deras naturliga miljö och när de beter sig som vanligt. Men också, om det fanns möjlighet, att interagera med dem, säger Ocean Ramsey till The Daily Telegraph.

"Inte som i Hollywoodfilmer"

– Vi ville visa hur de egentligen är. Det är inte som i en Hollywoodfilm där djuren blir helt galna om du lägger en droppe blod i vattnet. 

Ocean berättar att hon först blev rädd när hon närmade sig vithajen men att hon nu känner sig priviligerad över vad hon har fått vara med om, rapporterar The Daily Telegraph.

Se ett klipp från när Ocean Ramsey simmar med hajar:

Källa

Djur · Udda

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26 27
28
29
30
31
<<< Mars 2013 >>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se